意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 ,我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网 我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网

发布日期:2021年11月28日
Online demo machine presentations
Online Demo - logo

We created an ONLINE DEMO program for our machines. SIGN NOW!

LIVE ONLINE DEMO
意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 ,我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网 我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网
Contact us: +48 42 632 84 84

Logotypy UE

Innowacje motorem eksportu

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej firmy w oparciu o wprowadzany do oferty nowy produkt (ploter RANDIX).

W wyniku realizacji projektu firma nawiąże nowe kontakty z potencjalnymi odbiorcami oraz podpisze kontrakty na dostawę maszyn produkowanych przez ZEMAT TG.

Wartość całkowita projektu: 588 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 499 800,00 zł


Logotypy UE

Infrastruktura B+R dla rozwoju technologii nagrzewnictwa i firmowania polimerów

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie ZEMAT TG laboratorium badawczego w celu realizacji eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie automatyzacji , autonomizacji i kontroli procesów przemysłowych w maszynach do łączenia i kształtowania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

Wartość całkowita projektu: 1 051 650,00 zł

Wartość dofinansowania: 384 750,00 zł

意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 ,我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网 我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网


Logotypy UE

Ekspansja na nowe rynki.

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest przygotowanie modelu biznesowego w związku z ekspansją firmy Zemat TG na nowe rynki.

Wartość całkowita projektu: 72 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 36 000,00 zł


Logotypy UE

Opracowanie zautomatyzowanego układu dopasowania impedancji obciążenia w przemysłowych zgrzewarkach i nagrzewnicach dielektrycznych.

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest realizacja prac badawczo – rozwojowych prowadząca do opracowania znacząco ulepszonej technologii zautomatyzowanego układu dopasowania impedancji obciążenia opartego na bezpośredniej kontroli i optymalizacji współczynnika SWR.

Wartość całkowita projektu: 1 140 210,00 zł

Wartość dofinansowania: 533 995,00 zł


Logotypy UE

Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji.

Dofinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie typoszeregu urządzeń do azotowania plazmowego w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z demonstratorem technologii, służącym do prób i procesów dowodowych w skali przemysłowej oraz zakresów parametrów technologicznych zapewniających wymagane właściwości użytkowe dla wybranych aplikacji przemysłowych.

Wartość całkowita projektu: 2 620 791,96 zł

Wartość dofinansowania: 1 487 903,45 zł


Logotypy UE

BOXMAT INTELIGO

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP II.3.1: Innowacje w MŚP

Celem głównym projektu to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy ZEMAT TG na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych w postaci innowacyjnego produktu, jakim będzie maszyna BOXMAT INTELIGO. Dzięki temu do praktyki gospodarczej firmy zostaną trwale wprowadzone innowacyjne rozwiązania, przyczyniające się do jej dalszego rozwoju i stanowiące potencjał do dalszych prac rozwojowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona 1 nowa innowacja produktowa – maszyna do produkcji opakowań BOXMAT INTELIGO, będąca wynikiem własnych prac B+R firmy.

Wartość całkowita projektu: 1 573 539,00 zł

Wartość dofinansowania: 562 892,00 zł


Logotypy UE

Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat

Ddofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Głównym celem projektu jest opracowanie, w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, 5 nowych urządzeń.

Projekt jest zgodny z typem projektu określonym w regulaminie konkursu jako „inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa”. Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie ZEMAT TG laboratorium badawczego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Wartość całkowita projektu: 383 760,00 zł

Wartość dofinansowania: 140 400,00 zł


Logotypy UE

Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w ZEMAT TG

意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 意大利种马电影在线观看 意大利种马电影无删减 琪琪看片网 ,我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网 我不喝牛奶1V1在线观看 我不喝牛奶1V1无删减 琪琪看片网 Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej wyrobów firmy ZEMAT TG.

W wyniku realizacji projektu firma nawiąże nowe kontakty z potencjalnymi odbiorcami oraz podpisze kontrakty na dostawę maszyn produkowanych przez ZEMAT TG.

Wartość całkowita projektu: 361 743,00 zł

Wartość dofinansowania: 249 985,00 zł


Logotypy UE

Model biznesowy dla ZEMAT TG

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej wyrobów firmy.

Projekt polega na opracowaniu modelu biznesowego służącego rozwojowi działalności eksportowej poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie modelu biznesowego w ramach usługi doradczej.

Wartość całkowita projektu: 59 040,00 zł

Wartość dofinansowania: 24 000,00 zł


Logotypy UE

Laboratorium badawczo-rozwojowe w firmie ZEMAT TG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. WND-RPLD.03.03.00-00-015/10

Wartość całkowita projektu: 450 758,22 zł

Wartość dofinansowania: 178 825,30 zł